Játékszabályzat

Fatudor.hu 
„Fatudorral kertészkedek!„- elnevezésű online fotópályázat hivatalos szabályzata

 

A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a PMS Hungary Kft. (székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124.) által szervezett fotópályázat (a továbbiakban: Játék) leírását, valamint az abban történő részvétel feltételeit tartalmazza.

A Játék jelen Szabályzata - mely az adatkezelési tájékoztatót is magában foglalja – a PMS Hungary Kft. által üzemeltett www.fatudor.hu oldalon jelenik meg a Játék időtartama alatt.

A Játékos (lásd lent) a Játékfelületen lévő checkbox(ok) kipipálásával fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője és lebonyolítója a PMS Hungary Kft. a www.fatudor.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: „Szervező”).

A Játékos a Játék leírásában részletezett kritériumok és feltételek alapján feltüntetett űrlap kitöltésével automatikusan részt vesz a Játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja jelen Szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy az űrlap kitöltése előtt kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost kizárólagos döntése alapján a Játékból kizárni.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXXIV. törvény hatálya alá.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, aki a személyes adatainak jelen Szabályzatban meghatározott kezeléséhez a Játék megkezdése előtt hozzájárul és ezen hozzájárulását a Játék időtartama alatt nem vonja vissza, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: „Játékos”).

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. A Játékban való részvétellel a Játékos az adatkezelési rendelkezések előzetes megismerését és elfogadását kifejezetten elismeri.

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező, a Játék lebonyolításában közreműködő személyek, a Szervező, illetve a Játékot támogató FARMMIX Kft. tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottja és mindezek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pont szerinti hozzátartozói;

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § (1) szerint összeférhetetlen személyek.

A Szervező diszkrecionális döntése alapján kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását. Amennyiben a Játékos a jelen Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárás tényéről a Szervező értesíti a Játékost.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2020. május 6. napján 10:00 órakor kezdődik és 2020. június 30. éjfélig tart.

A fotók beküldésének időtartama: 2020. május 4. 10:00 perctől, 2020. június 30. nap 23:59 percig tart.

Az eredményhirdetés időpontja: 2020. 07. hónap 03. nap 13:00 perc.

A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

 1. A Játék leírása

A Játék leírása, illetve a pályázati feltételek a PMS Hungary Kft. által üzemeltett www.fatudor.hu oldalon jelennek meg a Játék időtartama alatt.

A Játék lényege röviden: A Játék lényege, hogy a Játékosok által – a megadott témákban – készített és feltöltött fotók közül 2 fős szakmai zsűri választja ki a nyertes képeket.

A Játékban történő részvételhez szükséges fotók témája: A képeket két kategóriába sorolva lehet feltölteni. A képnek egy díszkertről vagy egy konyhakertről készített fényképnek kell lennie, amelyen egy megvásárolt „Fatudor” terméknek is szerepelnie kell. A „Fatudor” termékek listáját jelen szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Fontos, hogy a „Fatudor” terméknek a Játékban történő érvényes részvételhez a képen valóságosan és jól láthatóan kell szerepelnie. A kép utólagos manipulációja vagy a „Fatudor” termék beazonosíthatatlansága a Játékos játékból történő kizárását eredményezi. A Szervező a kép feltöltését követően e-mail üzenetben értesíti a Játékost a kép feltöltésének sikerességéről illetve megfelelősségéről.

A Játék menete:

 1. A Játékosok a www.fatudor.hu/nyeremenyjatek címen elérhető „Fatudorral kertészkedek” elnevezésű játékhoz készítenek fényképet saját kertjükről (dísz- vagy konyhakert), amelyen egy megvásárolt „Fatudor” terméknek is szerepelnie kell. A Játékosok a játék időtartama alatt az általuk nevezni kívánt fényképet, a Játékra történő regisztrációval egyidejűleg a fenti címen töltik fel.

 2. A regisztráció során a Játékosnak meg kell jelölnie, hogy a feltölteni kívánt képpel a „díszkert” vagy a „konyhakert” kategóriába kíván-e nevezni. A Játékos kategóriánként egy képpel nevezhet.

 3. A Szervező a formai követelményeknek megfelelő fényképeket a www.fatudor.hu/nyeremenyjatek címen közzéteszi. A Szervezőnek jogában áll megjelölni a Játékos nevét és amennyiben van a kép címét is.

 4. A képek feltöltésére nyitva álló idő lejártát követően egy 2 fős szakmai zsűri (Tóth Diána, Sipos József) kategóriánként kiválasztja a nyertes képeket. A nyertes képeket készítő Játékosok jogosultak a Játék nyereményére.

Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a játékban és jogosult legyen a nyereményre, a meghirdetett játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

Érvényes pályázatnak minősül az online játékfelületen található adatlap megfelelő kitöltése, a felhívásban megadott témában készült fotó(k) kritériumoknak megfelelő módon történő feltöltése az oldalra.

A Játékos a Játékban való részvétellel hozzájárul, hogy az általa feltöltött fényképeket és leírását a Szervező díjmentesen felhasználja a Játék lebonyolítása, kommunikációja, dokumentálása céljára. A Játékos a Játékban való részvétellel egyúttal igazolja, hogy a beküldött kép jogaival kizárólagosan rendelkezik.

Egy Játékos kategóriánként maximum 1 képpel indulhat a pályázaton.

 1. Jelentkezés a Játékra, részvételi feltételek

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során a Játékosnak regisztrálnia kell a www.fatudor.hu/nyeremenyjatek weboldalon nevének (vezetéknév és keresztnév), e-mail címének, telefonszámának és lakcímének megadásával,

 • a megfelelő négyzet bejelölésével elfogadja a jelen Játékszabályzatot és hozzájárul a megadott személyes adatai kezeléséhez,

 • a regisztráció során kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása oly módon, hogy az adatok a Játékos azokat a személyazonosító okmányával bizonyítani tudja,

 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

 • a Játékos egy e-mail címmel egyszer regisztrálhat és tölthet fel kategóriánként maximum 1 darab képet. Ha valaki mégis több e-mail cím felhasználásával vesz részt a Játékban, azt a Szervező valamennyi jelentkezését tekintve kizárja.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni. 

 1. Nyeremények 

A nyertes Játékos a zsűri által kategóriánként legjobbnak ítélt fotót feltöltő Játékos.

Nyeremény: Kategóriánként 1 db Kellys Carson 10 trekking kerékpár

A nyeremény át nem ruházható, készpénzre nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Szervező és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

 1. Eredményhirdetés

Az eredményhirdetés időpontja:

2020. 07. hónap 03. nap 13:00 perc

Az eredményhirdetés helye: Fatudor hivatalos facebook oldalán és a www.fatudor.hu/hirek oldalon


 

A Szervező a nyertes Játékosok értesítését az általuk a regisztráció során megadott elérhetőségeken kísérli meg. A Szervező kizárja felelősségét abban az esetben, ha a nyertes Játékosok adataik pontatlansága vagy változása miatt nem értesülnek a nyereményről. A nyertes Játékosok nevük közléséhez való írásbeli hozzájárulásukat legkésőbb a regisztráció alkalmával adják meg.

 1. A nyertes Játékosok értesítése

A nyertes Játékosokat a Szervező a Játékra történő regisztráció során megadott e-mail címeiken, az eredményhirdetést követő 2 munkanapon belül értesíti. Az első elektronikus úton történt kiértesítés után a Szervező vállalja, hogy további 2 alkalommal telefonon is megkísérli a nyertes Játékosok értesítését.

Amennyiben a nyertes Játékosok az értesítést követő 3 munkanapon belül nem jeleznek vissza az e-mailben történő kiértesítésre illetve a telefonon történő értesítések sem vezettek eredményre, úgy a nyertes Játékosok a nyereményre szóló jogosultságukat véglegesen elveszítik.

 1. A nyeremény kézbesítése, átvétele

A Szervező a nyertes Játékosokkal történő sikeres kapcsolatfelvételt követően a Szervező személyesen adja át vagy postai úton (futárszolgálattal) küldi el a nyereményt a nyertes Játékosoknak. A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremények átvétele meghiúsul, azok a továbbiakban nem vehetők át, illetve nem vehetőek igénybe ezért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertes Játékosok azonosításához és a nyeremények kézbesítéséhez szükséges a pontos név, e-mail cím, telefonszám, lakcím megadása nyilatkozat formájában.

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Szervezőnél tehetők meg. 

A nyertes Játékosok a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatják. A nyeremény visszautasításáról a nyertes Játékosok az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 3 munkanapon belül egyéb módon kötelesek tájékoztatni a Szervezőt.

A nyereményt a nyertes Játékosok helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önként és megfelelő, előzetes tájékoztatás birtokában történt.

A személyes adatok kezelésének jogalapja a Játékosok önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata -, amely a Játékban való részvétellel a jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik, továbbá a nyertes Játékosok esetén az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:


 

Kezelt adat típusa

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

 

 

 

 

Játékos neve

 

 

 

 

Játékos azonosítása

A Játékban való részvétel, a Nyeremény kézbesítése, a nyereményről történő értesítés, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban, Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése, Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 

 

 

 

Játék lezárulását követő 8 évig

 

 

A nyertes (beleértve a nyertesről készült fénykép, ha a feltöltött fénykép a nyertes képmását is tartalmazza)

 

 

 

Játékos azonosítása

A Játékban való részvétel, a Nyeremény kézbesítése, a nyereményről történő értesítés, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban, Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése, Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás

A Játék lezárultát követő 3 hónap

 

 

 

 

 

 

Játékos e-mail címe, lakcíme

 

 

 

 

 

 

Játékos azonosítása

A Játékban való részvétel, a Nyeremény kézbesítése, a nyereményről történő értesítés, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban, Adójogi és közteher fizetési kötelezettség teljesítése, Jog- és igényérvényesítés GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

 

 

 

 

 

 

Játék lezárulását követő 8 évig

  

A nyertes Játékosok továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket a Szervező a kiválasztást követően a www.fatudor.hu/nyeremenyjatek weboldalon kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye.

A nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező közvetlen üzletszerzési, illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a megadott elérhetőségein megkeresse. Az adatkezelésre a hozzájárulás visszavonásáig kerül sor. Amennyiben valamely Játékos adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján az info@fatudor.hu email címen vonhatja vissza hozzájárulását.

 A megadott adatok kezelője a PMS Hungary Kft. (4030 Debrecen, Mikepércsi út 124.) mint adatkezelő.

 A Játékból történő kizárás nem eredményezi az üzletszerzési, illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A PMS Hungary Kft., mint adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 124. címén vagy az info@fatudor.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár. 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezőnek vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 1. Egyéb

 A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elektronikus formában elérhető a www.fatudor.hu/nyeremenyjatek weboldalon.

Amennyiben a Játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@fatudor.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

 

Kelt: Debrecen, 2020.04.30.

 PMS Hungary Kft.


 

 • sz. melléklet

FATUDOR” termékek


 

 

Kiskertész termékek

Kiszerelési egység

Armetil C

30 g

Bio-Perm

500 ml

Bofix Garden

10 ml

Bordói Extra

500 g

Curzate Super

20 g

Coragen 20 SC

2,5 ml

FitoMaxx Nitrogén oldat

1 l

FitoMaxx Öröközöld

1 l

Full 5 CS

5 ml, 50 ml

K-1

3 g

Karathane Star

6 ml, 50 ml

Kiskertész Ammónium nitrát

10 kg

Kiskertész Virágözön

1 l

Kiskertész Lombtrágya

1 l

Kiskertész MAS 27%

10 kg

Kiskertész NPK 15:15:15

10 kg

Kiskertész Lubofos 0:12:20

10 kg

Mister

10 ml, 50 ml

Omex Ferti I.

2 kg

Picador 0,8 MG

300 g

Pirimor

10 g

Sharpen 330 EC

50 ml

Sherpa 100 EC

10 ml, 50 ml

 

 

Signum WG

10 g

Spilan 20 SG

4 g

Switch

15 g

Zoom 11 SC

50 ml

 

Zöldkert termékek

Kiszerelési egység

Agrokén

500 ml, 1 l

Champion Gold

20 g

Eco-Film

50 ml, 500 ml

FitoMaxx Cink oldat

1 l

FitoMaxx Réz oldat

1 l

Hydrostar

20 g, 200 g

Laser Duplo

2 ml

Meteor

40 g, 1 kg

Microkén

30 g, 1 kg

 

Kerti kalendárium

Júliusi teendők kiskertünkben

A nyári hónapokban gyönyörködhetünk az eddigi kemény munkánk eredményében, hiszen mind a virágoskertben, mind a balkonládákban hálásan virágoznak dísznövényeink.

Augusztusi teendők kiskertünkben

A nyár talán legmelegebb napjai következnek, amikor is folytatódhat a betakarítás, majd a befőzés vagy fagyasztás, a raktározás télre.